top of page
DSCF2446_edited.jpg
DSCF2369_edited.jpg
DSCF0082_edited.jpg

Drömmen om partiet 2020

Installationens centrum är ett spelbräde med blå och röda pjäser, ett parti pågår. De bemålade möblernas mönster berättar en historia. Formerna speglar sig på spelbrädet så som två motspelare speglar sig i varandras drag. Syftet eller målet med spelet är osagt. Installationen byggs om och förändras efter nya platser och tankar. Bilderna är från utställningen Schaktet på Teatergalleriet, då de två sidorna även fanns representerade som målade jackor.

furuträ, laminerat trä, flashe färg,                      

akryltusch, Cernitlera, akrylack,

Jeans jackor, textilfärg

Dream of the game 2020

The center of the installation is a game board with blue and red pieces, a game in progress. The patterns of the painted furniture tell a story. The shapes are reflected on the board as two opponents are reflected in each other's moves. The purpose or goal of the game is left unsaid. The installation is rebuilt and changed according to new locations and ideas. The images are from the exhibition Schaktet at Teatergalleriet, where the two sides were also represented as painted jackets.

pine wood, laminated wood, flash paint,
acrylic ink, Cernit clay, acrylic lacquer

jeans jackets, textile paint 

153985018_227510922372438_47086044690335
DSCF2764.JPG
DSCF2796_edited.jpg
DSCF2783_edited.jpg
DSCF2778_edited.jpg

Den lilla mannen i lådan 2021

Ur radion strömmar en blandning av musikstycken, stadslarm, naturljud och radiobrus från perioden 1920 – 1930 blandat med egna musikpartier. Ljuddelen av verket har skapats av Niels Vonberg. Mönstren som pryder apparatens in och utsida för tanken till trådlösa signaler. Radio var den första typen av trådlös kommunikation och uppfanns i seklets början med populärt genomslag först på 20 talet. Radions innehåll har plockats ur den och ingår också i verket.

 

Titeln; Den lilla mannen i lådan, syftar på flera vittnesmål om radions tidiga år där ett barn tänker sig en liten person som finns inuti radioapparaten.

Radioapprat från 1929, akrylfärg, akryltusch, akrylsprayfärg,

papper, capakartong, led ljus

The little man in the box 2021

A mixture of musical pieces, city alarms, nature sounds and radio noise from the period 1920 - 1930 mixed with own musical parts. The sound part of the work was created by Niels Vonberg. The patterns on the inside and outside of the device are reminiscent of wireless signals. Radio was the first type of wireless communication and was invented in the early 20th century, but started to become popular in 1920 - 1930 . The content of the radio has been taken from it and is also included in the work.

The title; The Little Man in the Box, refers to several testimonies about the early years of radio where a child imagines a little person inside the radio.

Radio from 1929, acrylic paint, acrylic ink, acrylic spray paint,
paper, capa cardboard, led lights

 

315105488_663565795384274_7502271830170363309_n.jpg

Innan vi såg varann / En schizofrens dagbok 2022  Before we saw each other / Diary of a schizophrenic

Vikvägg i trä Akrylfärg  Wooden folding wall Acrylic paint

bottom of page